Nuomos tvarkos aprašas

AKCINĖ BENDROVĖ „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS”
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKŲ PARINKIMO

TVARKOS APRAŠAS

I.      Bendrosios nuostatos 

1. Šis aprašas reglamentuoja Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis” (toliau vadinama - bendrovė) negyvenamųjų patalpų nuomininkų parinkimo tvarką, sąlygas ir pagrindinius nuomos sutarties sudarymo reikalavimus.

2. Nustatomi du negyvenamų patalpų nuomininkų parinkimo būdai : organizuojant konkursą ir parenkant nuomininką be konkurso.

3. Nuomojamos patalpos išnuomojamos laikotarpiui iki 5 metų.

4. Siūlymus dėl bendrovės negyvenamųjų patalpų nuomos ruošia ir darbą organizuoja bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos komisija ( toliau vadinama komisija). Galutinius sprendimus dėl nuomojamų patalpų  sąrašo patvirtinimo priima bendrovės valdyba.

5. Pradinis nuompinigių dydis nustatomas pagal bendrovės nustatytą negyvenamųjų patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarką.

II.      Negyvenamųjų patalpų nuomininko parinkimas konkurso būdu

6. Valdybai priėmus sprendimą išnuomoti bendrovės negyvenamąsias patalpas, komisija skelbia spaudoje nuomos konkursą ir nurodo:

6.1. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą - ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

6.2. negyvenamųjų patalpų adresą;

6.3. negyvenamųjų patalpų naudojimo paskirtį;

6.4. pradinį nuompinigių dydį su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau vadinama -PVM).

6.5. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo tikslų adresą, kabineto numerį, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomoj amas patalpas;

6.6. pradinio įnašo dydį.

        7. Nuomos konkursas skelbiamas vietiniame miesto dienraštyje ir bendrovės  internetiniame tinklalapyje.

  8. Jeigu du kartus spaudoje ar bendrovės internetiniame puslapyje, paskelbus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, nebuvo užregistruotas nei vienas konkurso dalyvis arba negautas nei vienas prašymas nuomotis patalpas per vieną mėnesį, minimalią pradinę nuomos patalpų kainą komisija gali sumažinti 30 procentų. Dėl minimalios kainos sumažinimo iki 50 procentų komisijos teikimu sprendžia bendrovės valdyba.  Konkurso dalyviai iki konkurso rezultatų suvedimo dienos į bendrovės sąskaitą įmoka pradinį įnašą lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM.

  9. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau vadinama- konkurso dalyviai) arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta negyvenamųjų patalpų ,kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, nuomojamų patalpų adresas ir nuoroda „Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta:

9.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, sąskaitos numeris ir kodas;

9.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

9.3. veiklos, atitinkančios nuomos konkurso sąlygas, aprašymas;

9.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu.

10.  Nuomos komisija :

10.1. registruoja konkurso dalyvius negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje - įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką;

10.2. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;

10.3. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiomis taisyklėmis;

10.4. įmetą voką j į pateikusio konkurso dalyvio arba jo atstovo akivaizdoje į užplombuotą dėžę (už dėžės plombavimą atsako komisijos pirmininkas).

11. Komisijos posėdis nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3

darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje.                          

12. Nuomos konkurso komisijos posėdyje dalyvauti turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai asmens pažymėjimą ir bendrovės kasos arba banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM.

13. Nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.

14. Jeigu dalyvauti nuomos konkurse nustatyta tvarka užsiregistravo tik vienas dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.

15. Jeigu dalyvauti nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, patalpų panaudojimas neatitinka paskelbtoms sąlygoms, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

16. Nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas.

17. Pradinio nuomos konkurso laimėtojo įnašo 1/3 įskaitoma į nuompinigius, o 2/3 paliekama kaip avansas už nuomą. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso laimėtojas per nustatytą šių taisyklių 20 punkte terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

18. Bendrovės direktorius ir nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį (tipinė forma 1 priedas).

19. Jeigu nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

20. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo bendrovė perduoda konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamas patalpas pagal aktą, kurį bendrovės vardu pasirašo komisijos pirmininkas (2 priedas).

21. Nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas.

III.      Negyvenamų patalpų nuomininko parinkimas be konkurso

22. Be konkurso negyvenamų patalpų nuomos sutartys sudaromos šiais atvejais:

22.1. trumpalaikei nuomai, jei nuomos sutartis sudaroma terminui iki 90 dienų;

22.2. trumpalaikei periodinei nuomai - iki vienų metų;

22.3. ilgalaikei nuomai su viešaisiais juridiniais asmenimis;

22.4. ilgalaikei nuomai su fiziniais arba juridiniais asmenimis, sudariusiems sutartis su bendrove nuomojamoms patalpoms dėl papildomų atsilaisvinusių patalpų suteikimo.

23. Fiziniai arba juridiniai asmenys, jau turintys šiuo adresu nuomojamas patalpas ir norintys nuomoti papildomas atsilaisvinusias patalpas, pateikia bendrovei prašymą, kuriame nurodo patalpų adresą, jų plotą, siūlomą nuomos mokestį, kuris turi būti ne mažesnis už nuomojamų patalpų nuomos mokestį.

24. Komisija apsvarsto gautus siūlymus ir esant siūlomam nuomos mokesčiui didesniam arba lygiam už nuomojamų patalpų nuomos mokesčio dydį, ruošia pasirašymui nuomos sutartį. Jei siūloma mažesnė nuomos kaina už nuomojamų patalpų nuomos dydį, galutinį sprendimą priima bendrovės valdyba. Jei priimamas neigiamas sprendimas, apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas pranešama pretendentams.

25. Sutarčių sudarymas ir patalpų perdavimas nuomininkui atliekamas vadovaujantis šių taisyklių 19, 20, 21 punktais.

26. Negyvenamų patalpų nuomos sutartys pratęsiamos komisijos sprendimu, atsižvelgiant ir tikslinant nuomos sutarties įkainius ir sąlygas, pagal tuo metu galiojančias rinkos kainas.

27. Trumpalaikei nuomai, kuri apima nuomojimo laiką valandomis, patalpos nuomojamos nesudarant sutarčių, apmokant už nuomą bendrovės nustatytomis kainomis, pagal bendrovėje patvirtintą tvarką.