Komisija

ĮSAKYMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

          2020 m. sausio 13 d.  Nr. V- 5

Panevėžys

1. S u d a r a u bendrovės išnuomojamų negyvenamųjų patalpų nuomos komisiją šios sudėties:

  • M. Liutkus - pastatų ūkio paslaugų sk. vadovas, komisijos pirmininkas;
  • R. Ramoškienė - buhalterė, komisijos narė;
  • D. Uzdrienė - klientų informavimo tarnautoja, komisijos narė;
  • L. Vorienė - juriskonsultė, komisijos narė.

2. T v i r t i n u   AB „Panevėžio butų ūkis“ negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos darbo reglamentą ( pridedama).

3. P r i p a ž į s t u  netekusius galios 2019-01-03 įsakymą Nr.V-6 „ Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2019-10-21 įsakymą Nr.V-114 „ Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ direktoriaus 2019-01-03 įsakymo Nr. V-6 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

Direktorius Vidmantas Žukauskas