Pirkimų komisijos

AKCINĖS BENDROVĖS “PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS”

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO, BEI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS IR PIRKIMŲ KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO, PIRKIMŲ INICIATORIŲ SKYRIMO

2020 m. rudpjūčio 26d. Nr. V-78

1. S u d a r a u pirkimų komisijas pagal perkamų prekių ir paslaugų grupes:
1.1. Biuro, kanceliarinių, kompiuterinės technikos prekių, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisiją – pavadinimo trumpinys (PPK):
                      Vilma Rožukienė – pastatų ūkio, paslaugų skyriaus buhalterė, komisijos pirmininkė;
                      Laima Giniotienė – vyr. buhalterio pavaduotoja, komisijos narė;
                      Rasa Grikietienė – kompiuterinių sistemų inžinierė, komisijos narė.
1.2. Gamybai ir vidaus vartojimui reikalingų medžiagų, detalių, įrengimų ir mašinų, transporto priemonių, naftos produktų, statybos-remonto paslaugų, kurių nevykdo bendrovė, draudimo paslaugų ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisiją – pavadinimo trumpinys (PPG):
  • Lina Petkūnienė – eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierė, komisijos pirmininkė;
  • Aloyzas Baublys – inžinierius – šilumininkas, komisijos narys;
  • Bela Gavėnienė – gamybos skyriaus vadovė, komisijos narė;
  • Aurelijus Žukauskas – saugos darbe inžinierius, komisijos narys;
  • Brigita Vasiulytė – apskaitos skyriaus buhalterė, komisijos narė.
2. T v i r t i n u:

2.1.  Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašą (pridedama).
2.2. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. P a v e d u pirkimų komisijai:

3.1. Savo darbe vadovautis bendrovės direktoriaus patvirtintu Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašu bei pirkimų komisijų darbo reglamentu.
3.2. Vieną kartą metuose pateikti bendrovės direktoriui ataskaitą apie komisijos darbą.
3.3. Užpildyti komisijų nariams konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

4. S k i r i u Pirkimų iniciatoriais, padalinių vadovus, inžinierių-elektriką., inžinierių- šilumininką, saugos darbe inžinierių, inžinierių mechaniką, gamybos organizavimo inžinierių, medienos apdirbimo inžinierių, kompiuterinių sistemų inžinierių, tarnybų vyresniuosius  inžinierius, personalo specialistę.

5. Į p a r e i g o j u personalo specialistę Violetą Barčienę supažindinti su šiuo įsakymu aukščiau išvardintų pareigybių darbuotojus.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2018-04-11 įsakymą Nr.V-37 „Dėl pirkimo komisijų sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir šio įsakymo 2018-05-31 pakeitimą Nr.V-55, 2018-12-31 pakeitimą Nr.V-115

2018-05-30 įsakymą Nr.V-54 „ Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio įsakymo 2018-12-14 pakeitimą Nr.V-101.