Vykdomi pirkimai

   

Konkursui AB „Panevėžio butų ūkis“ 2023-2024 m. degalams pirkti 

AB „Panevėžio butų ūkis“ organizuoja konkursą 2023-2024 m. degalams pirkti. Planuojama pirkti benzino A-95 apie 6000 litrų, dyzelinio kuro apie  16 000 litrų ir suskystintų dujų apie 4 900 litrų. Pasiūlymus siųsti iki š.m. rugsėjo 22 d. 12.00 val.  el.paštu l.petkuniene@pbu.lt arba raštu (popierine forma, vokuose) adresu Beržų g. 48, Panevėžys. Pasiūlymuose nurodoma prekių  kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygose nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis. Nurodant kainą, būtina nurodyti 3 (tris) skaitmenis po kablelio. Į prekės  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, muitinės, sandėliavimo, pakavimo, instaliavimo ir kt.). Kuro kaina nurodoma su PVM. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų nuo Pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna elektroninėmis priemonėmis ir raštu (popierine forma, vokuose) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos tiekėjų iniciatyva, jiems elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti Pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji organizacija turi paaiškinimus pateikti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė Pirkimo sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.  Perkančioji organizacija, paaiškindama Pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių Pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

Pirminis susipažinimas su elektroninėmis ir raštu (popierine forma, vokuose) priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais š.m. rugsėjo  22 d. 13.00 val.  Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija.

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas eurais. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę bus vykdomos derybos.

Suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojami apie procedūros rezultatus elektroninėmis priemonėmis. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties.

Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

Pirkimo sutartį  planuojame sudaryti nuo š.m. spalio 1 d. 1 (vienerių) metų laikotarpiui, t.y. nuo 2023-10-01 iki 2024-10-01 su galimybe pratęsti sutartį dar 2 (dvejiems) metams .

L. Petkūnienė, (8 45)  432419, el.p. l.petkuniene@pbu.lt

PASIŪLYMAS DĖL DEGALŲ PIRKIMO