Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR),  kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę AB Panevėžio butų ūkyje (toliau – Bendrovė) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, tel. Nr. +370 37 409982, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duonenų subjekto teises forma

AB Panevėžio butų ūkis rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis 

Privatumo politika

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka